Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

  

Csuk János

MŰKÖDÉSI KÓDSZÁMOM :

ÖVTJ : 829902 - EGYÉB gazdasági tevékenységet

segítő szolgáltatás.

NYILVÁNTARTÁSI/ENGEDÉLY SZÁMOM : 30113489

STATISZTIKAI SZÁMJELEM :  659559187829923101

ADÓSZÁMOM :   65959187-1-43.

Megbízási szerződés

 

mely létrejött egyrészről:      

….……………………………………………..(Név)

…………………………………….( Leánykori név)

………………………… ……………………………………..(Lakcím) …………………………………………(Születés helye, ideje)

……………………………………….(Anyja neve)

…………………. (Személyi igazolványa száma)

…………………………… (Telefonszáma)

………………………………. (Email-címe)

mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó

Másrészről:

Csuk János                             (Név)

Csuk János ……………………….( Leánykori név)

1184. Budapest, Építők útja 20/B     ( CSAK TELEPHELY !!!! ) Budapest, 1965. 01. 10.(Születés helye, ideje)

Nagy Jolán      (Anyja neve)

228839 HA     (Személyi igazolványa száma)

+36203569059  (Telefonszáma)

jobfinder_at@yahoo.com  (Email-címe)

 

mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott – között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

 

A szerződés tárgya:

  1. Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával kifejezi komoly szándékát ausztriai ÉPÍTŐIPARI ( AUSZTRIA )

 

munka keresése és megszerzése érdekében …………………………………………………. munkakörökben.

 

2.         Megbízott vállalja, hogy megbízó képességei, végzettsége, egészségi állapota szerint neki megfelelő munkát közvetít a megállapodásban írt határidőig. Ez legalább 3  megfelelő munkahely, munkáltató felajánlását jelenti.

 

A Megbízott kötelezettségei:

 

-          A Megbízott köteles a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatot a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíteni, a szerződés megkötésétől számított 3 hónapig.

 

-          A Megbízott személyesen köteles eljárni, igénybe veheti azonban más személy közreműködését is. Az általa igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el, így felelős azokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

 

-          Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles erre a őt figyelmeztetni. Ha a Megbízó az utasításhoz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.

 

-          A Megbízott köteles az 2. pontban megjelölt és a jelen megbízási szerződés tárgyát képező feladat állásáról a Megbízót ez irányú felhívására tájékoztatni, valamint haladéktalanul köteles tájékoztatni a megbízás teljesítéséről.

 

A Megbízó kötelezettségei:

 

-          A megbízó vállalja, hogy a közvetítés tapasztalati ideje alatt, esetünkben 30 nap, a rendszerből ki nem lép.

 

-          A Megbízó a Megbízott 2. pontban foglalt tevékenységéért 15000.- Ft egyszeri költségtérítést tartozik , a Megbízott részére megfizetni, úgy, hogy a költség 50 %-át (7500.- forintot) amikor Megbízott a  közvetítési e-mail klienst, felhasználónévvel és jelszóval ( a kiajánlásokat ily módon tényszerűen leigazolva Megbízó felé )  a Megbízó rendelkezésére bocsájtotta   a,  szerződés megkötésével egyidejűleg a megbízottnak kifizeti, a fennmaradó összeget: csak sikeres kiközvetítés esetén köteles megfizetni az első teljes havi munkabéréből.

-           

A munkákhoz nem minden esetben szükséges nyelvtudás, de megbízó köteles vállalni, hogy a munkavégzés érdekében folyamatosan képezi magát német nyelvtudásában.

-          Megbízó tudomásul veszi, hogy a kiutazás költségei, valamint az első fizetésig megélhetése az ő költsége, erre megbízottól nem várhat juttatást, az nem része a megállapodásnak.

-          Amennyiben megbízó a munkáltatóval szóbeli megállapodást köt, azzal kapcsolatban megbízottat semmilyen felelősség nem terheli.

 

Megbízott fentieken kívül kérésre lefordítja megbízó önéletrajzát, melynek költsége 5000,- Ft

A kifizetés történhet készpénzben, valamint átutalással:

 

ERSTE BANK :   IBAN HU 83 11600006-00000000-57254140     bankszámlaszámra.

 

Kérem, a közlemény rovatba a nevét feltűntetni szíveskedjék.

Átutalással történő fizetés esetén, a megbízott a megbízás teljesítésére csak az átutalás teljesítését követően kötelezhető.  Megbízott az átutalás  megérkezését követően Megbízónak számlát ad.

 

A szerződés megszűnése:

 

A felek a jelen megbízási szerződést 12 hónap időtartamra kötik.

-          A felek rögzítik, hogy bármely fél jogosult a jelen megbízási szerződést 30 napos felmondási idő mellett, a másik félhez írásban, tértivevényes postai küldeményként vagy elektronikus formában e-mail-ben ,megküldött rendes felmondással megszüntetni.

 

-          A megbízott köteles a felmondási idő alatt is a szerződésben foglaltaknak megfelelően a közvetítést folytatni. Ha a felmondási idő alatti kiközvetítés sem vezet eredményre, a Megbízott köteles a munkaközvetítőkre érvényes jogszabályok szerint, visszafizetni a megbízási szerződés előlegét.

 

A felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízó az alábbi esetben a másik félhez írásban, tértivevényes postai küldeményként megküldött rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal jogosult a jelen megbízási szerződést felmondani:

 

-          amennyiben a megbízott a feladatát hanyagul, nem a megbízó érdekeit képviselve látja el, ( pl: legalább heti 1 alkalommal sikertelen keresés esetén, újabb közvetítéseket nem eszközöl )  Ez esetben a kifizetett összeg megbízónak 8 napon belül visszajár.

 

Az azonnali hatályú felmondás joga a Megbízottat is megilleti az alábbi esetekben:

 

-          Amennyiben a megbízó a kiközvetítés feltételeinek nem felel meg, vagy amennyiben neki felróható okból (pl. valótlan adatok közlése szakképzettségéről, képességeiről, képesítéséről, nyelvtudásáról, egészségi állapotáról, előéletéről… stb.)  a munkaszerződés nem jön létre. Ez esetben a kifizetett összeg bánatpénznek tekintendő és azt a Megbízott jogosult megtartani.

-          Ugyancsak azonnal felmondható a megbízás, ha megbízó a szerződés teljesítését magatartásával, vagy egyéb módon akadályozza, vagy megbízottnak bármely módon kárt okoz. Ez esetben a kifizetett összeg bánatpénznek tekintendő és azt a Megbízott jogosult megtartani.

-          A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés bármely okból történő felmondása a feleknél egyidejű elszámolási kötelezettséget keletkeztet.

-           

Egyéb rendelkezések:

 

Felek a szerződés megvalósulása során kötelesek együttműködni, az esetleges akadályokról egymást tájékoztatni. A nem megfelelő együttműködésből eredő károkat, annak előidézője köteles viselni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag elfogadták és aláírásukkal hitelesítették.

 

  

 

 

 

 

      

 

 

                                                                                                          Csuk János

    Megbízott s.k.

 

 

Budapest, 2013. …………… HÓ …. –N .

 

Megbízó: